תקנון אתר

שתפו:

כללי

 • ברוכים הבאים לאתר “החרק שנמחק” (להלן: “האתר”), שכתובתו https://pestgo.co.il. האתר מנוהל על ידי חברת הדברה “החרק שנמחק” (להלן: “החברה”), המספקת שירותי הדברה ללקוחות פרטיים ועסקיים. בעל החברה, מר אסולין בר, הוא מדביר מוסמך שנותן שירותי הדברה באופן אישי ובמקרים מסוימים מעביר עבודות לקולגות (קבלנים) במידה ואינו פנוי או עסוק.
 • אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
 • מודגש ומוסכם כי חברתנו אינה נושאת בכל אחריות לטיב העבודה ונזקים הנגרמים בעקבות העבודה שמסופקת באמצעות הקבלנים. האחריות לטיב העבודה היא של הקבלנים בלבד.
 • השימוש באתר וקבלת השירותים המוצעים בו הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון”).
 • תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר ומהווה הסכם בין המשתמש לבין החברה. כל גולש הרוכש שירותים או מתעתד לרכוש או לקבל מידע באמצעות האתר, עליו לקרוא את התקנון במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.
 • החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. הנוסח העדכני של התקנון יימצא באתר החברה בכל עת.
 • המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. עצם פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד המשתמש כי קרא את הוראות התקנון, הבין והסכים להן.
 • האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. הנהלת האתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקה, עדכון, שדרוג או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מהאתר והשימוש במידע אשר מסר המשתמש ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות באתר.

מדיניות פרטיות

 • מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 • המידע שיימסר על ידי המשתמש במסגרת הזמנה באתר ו/או מועדון הלקוחות יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עם המשתמש, לרבות העברת מידע לנותני השירות המדבירים (קבלנים), לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.
 • במידה והמשתמש מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל, יהא עליו להודיע לחברה בכתב בהתאם לכל דין.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, להוראות התקנון או למדיניות הפרטיות.
 • התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולרי, טלוויזיה או כל אמצעי אחר, בין שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לאו. הוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
 • החברה רשאית לחסום גישה לאתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.
 • האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, לרבות העברת הפרטים לנותני השירות המדבירים (קבלנים), ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 • כל שינוי כאמור יחול על הזמנת שירותים שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על הזמנת שירותים שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

 • השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. הפעולות אשר ניתן לבצע באתר הינן לשם ביצוע הזמנות שירות הדברה, קבלת שירותים ו/או מידע ואין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.
 • אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה מסחרית או אחרת, שאיננה לשימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, באפליקציות וביישומי מחשב או במדיה אחרת כלשהי.
 • כל המידע המוצג באתר מטרתו לספק מידע כללי בלבד ושימוש במידע זה באחריותו של המשתמש (תפעילו שיקול דעת והתייעצו עם מדביר בעל רשיון הדברה מטעם המשרד להגנת הסביבה בתוקף).

מדיניות שירותים ומחירים

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים, המחירים ותנאי התשלום באתר בכפוף לכל דין ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש לא יהא רשאי להגיש כל טענה כנגד שינוי המחירים של השירותים באתר במידה והמחיר של השירות שרכש השתנה לאחר רכישתו.
 • באתר מוצגים מחירים מוערכים לשירותים השונים המוצגים באתר, המחירים הללו הינם השערה בלבד.
 • החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמחירים עבור השירותים המופיעים באתר יהיו מעודכנים, מקצועיים ומדויקים ככל האפשר. עם זאת, ייתכן כי ייתכנו אי זמינות של נותני השירותים בזמנים מסוימים.

מילוי פרטי משתמש באתר

 • במסגרת השירותים שמציעה החברה למשתמשי האתר, נדרש המשתמש למלא פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ותיאור של הבעיה.
 • הנתונים שהמשתמש ימסור בעת הרישום ישמרו במאגר המידע של החברה. המשתמש אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, ייתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי האתר.
 • מילוי הפרטים באתר מהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה.
 • משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה למחוק את המידע המתייחס אליו ממאגר המידע של החברה.
 • המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש במידע ולא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש.

תשלום בגין השירותים

 • התמורה בגין השירותים תגבה לאחר מתן העבודה אל מול נותן השירותים על ידי המשתמש(מקבל השירות).

מדיניות הביטול

 • מדיניות ביטול הרכישה תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ובכפוף למדיניות החברה.
 • זכות הביטול אינה תקפה במקרים הבאים:
  1. אין זכות ביטול כ-24 שעות לפני קבלת השירות.
  2. במידה והלקוח מזמין את השירות בתוך 24 שעות מקבלת השירות.
  3. כל שירות אשר לפי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו איננו בר החזרה.

הגבלת אחריות

 • החברה אינה נושאת באחריות לטיב העבודה ולנזקים הנגרמים בעקבות העבודה שמסופקת באמצעות נותני השירותים (קבלנים). האחריות לטיב העבודה היא של המדביר שמספק את השירות בלבד.

פיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה.

בעלות ושמירה על זכויות

 • האתר מכיל חומרים מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר כל חומר מהאתר למטרה כלשהי.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות מידע המפר זכויות יוצרים או חומר פורנוגרפי לאתר.
 • האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים. החברה אינה נושאת באחריות למידע המופיע בהם.
 • המשתמש אשר מעלה תמונות של חרקים ו/או מפגעים, מסכים באופן אקטיבי ובלתי חוזר לשימוש החברה בתמונות אלו לצורכי פרסום ושיווק, אלא אם ביקש במפורש שלא להשתמש בתמונה.

שירות לקוחות

 • לבירורים ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני info@pestgo.co.il או בטלפון 054-965-2030, בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-16:00.

לסיכום

תקנון זה מהווה הסכם בין המשתמש לחברה ומסדיר את השימוש באתר. מומלץ לעיין בו מעת לעת ולהיות מודע לזכויות וההתחייבויות שלך בעת השימוש בשירותי החברה.

בר אסולין - מ.ר 3603
בר אסולין - מ.ר 3603
שמי בר אסולין, מדביר מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה (מספר רישיון 3603). עם ניסיון רב בתחום ההדברה, חקרתי ופיתחתי שיטות הדברה משולבות ויעילות המתמקדות בהגנה על הסביבה ובטיחותכם. החזון שלי הוא להבטיח סביבה נקייה ממזיקים באמצעות שירות מקצועי ואיכותי, תוך שימוש בחומרים האיכותיים והבטוחים ביותר בשוק.
מה שהיה לנו עד עכשיו

אולי יעניין אותכם גם

לייעוץ ראשוני התקשרו
053-5338699
או השאירו פרטים