לוגו החרק שנמחק

תקנון חברה ושימוש

מבוא

"שלום וברוכים הבאים לאתר חברת “מר מדביר

 "״בר אסולין שיווק דיגיטלי ומכירת לידים״ (להלן)“האתר“, “החברה

.החברה מספקת שירותי ,תיווך בין מדבירים ללקוחות ושירותים נוספים כמפורט להלן ורשומה כחוק תחת עוסק פטור – ״בר אסולין שיווק דיגיטלי ומכירת לידים״

אנו שמחים שבחרתם לעשות שימוש באתר ומתכבדים להציג בפניכם את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש וכללי ההתנהגות באתר. לתשומת לבכם, תקנון האתר חל ומחייב כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים

על כן, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד או יותר מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. המשך שימוש באתר או לחלופין רכישת מוצרים או שירותים ממנו, מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה

אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתו

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה

במידה וברצונכם לשאול כל שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד “צור קשר” ונשמח להשיב

אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

שירותים

להלן ״החברה״,״האתר״ מעניק שירותי מכירת לידים למדבירים מורשים ומתווך בין לקוחות האתר לבין נותני שירותי קבלנים העוסקים בהדברה ואתר לא נושא באחריות טיב העבודה ונזקים הנגרמים בעקבות העבודה שמסופקת על ידי ״הקבלנים״ שהאתר מספק להם את העבודה. האתר הוא גורם מתווך בלבד בין הלקוחות לבין הקבלנים

 

קבלת האחריות על העבודה

אחריות על טיב העבודה ניתנת אך ורק על ידי המדביר ״הקבלן״ שהאתר מספק לו את העבודה והאחריות נסגרת מולו ומשתנה מקבלן לקבלן, האתר לא נושא שום אחריות לתקן נזקים בעקבות העבודה, מימושה של האחריות הניתנת תבוצע אך ורק על ידי המדביר ״הקבלן״ שנתן את האחריות

קבלת שירותים

לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי איכות, יכולת, ציפיות השרות ו /או התאמה לצרכיו.

מודגש כי השירותים הניתנים ללקוח ניתנים על ידי מדבירים מורשים ״קבלנים״ ואין לאתר שום קשר לטיב עבודתם, נזקים בעקבות עבודתם והאחריות הניתנת על עבודתם.

  רשאי האתר להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת המערכות, שיפור ושדרוג התוכנות ומערכות התקשורת ״החברה״ תפעל כמיטב יכולתה לצמצם פרקי זמן אלו ותשתדל ככל יכולתו לעשות זאת בשעות שבהן ישנן תעבורה מופחתת

לא תהיה ללקוח  כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר mr-madbir.com בגין כל נזק, הפסד , תשלום, הוצאה או אבדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותינו, וחברתנו לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק

נותני שירות

האתר אינו לוקח אחריות על כל נזק שיגרם לנותן השירות ״הקבלן״ המדביר שמסופקת לו העבודה ידי האתר לא תהיה למדביר ״הקבלן״ כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר mr-madbir.com בגין כל נזק, הפסד , תשלום, הוצאה או אבדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותינו, וחברתנו לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק

מודגש שתפקידו היחידי של האתר הוא לתווך בין לקוחות לביו נותני השירות ״הקבלנים״ המדבירים

אחריות החברה

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות מעת לעת את עיצובו, מראהו, זמינות, אופי ותצורת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות העשויים להתרחש אגב ביצועם

האתר יהיה רשאי להעביר את כתובת המתחם לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו של האתר

האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, הנהלת המיזם  רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק שירות תקין באיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, העתקות בלתי מורשות של התוכן על ידי צדדים שלישיים, תקלות או כשלים- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל הנהלת האתר או מי מספקיה. האתר ו/או מי מטעמו, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר ו/או לכל צד שלישי, בכל דרך ובכלל זה מבלי להגביל, לנזק כספי, למוניטין או לנזק למידע הנובע מהשימוש, או מחוסר היכולת להשתמש, באתר ובשירותים המוצעים בו

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים) באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, אייקונים (ICONS) מידע, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב, הנתונים, השיטות והסודות המסחריים ו/או כל חומר אחר הכלול בו,  שייכות לאתר ו/או לחברה בלבד

2.אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ככל שתינתן

השמות “מר מדביר הדברות” ו/או “מר מדביר” וכן שם המתחם (domain name) 3.של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), הלוגו שלה וכל סימן אחר המזהה אותה, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש

שונות

.החברה ו/או האתר יהיו רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תנאי שימוש אלה, לצדדים  שלישיים, כפי שימצאו לנכון, וזאת ללא צורך בהודעה מראש ו/או פרסום באתר

כל וויתור על תנאי כזה או אחר מהתנאים לעיל לא ייחשב וויתור מתמיד על תנאי זה או על כל תנאי אחר מהתנאים, והימנעות מלטעון לזכות כלשהי תחת התנאים אינה יוצרת וויתור על זכות זו

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו

התייעצו איתנו...

השאירו פרטים נשמח לעזור